poniedziałek, wrzesień 24, 2018

 

STATUT POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

STATUT POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

22 lutego 2007 r, 28 czerwca 2010 r.


I. Powstanie Polskiej Rady Psychoterapii

 1. Polska Rada Psychoterapii jest dobrowolnym porozumieniem stowarzyszeń lub ich sekcji oraz ośrodków akademickich prowadzących całościowe szkolenie i/lub certyfikowanie psychoterapeutów w Polsce.
 2. Polska Rada Psychoterapii zwana dalej Radą, zostaje utworzona przez członków założycieli, którzy w dniu 18.09.2006 r. podpisali się pod wspólnym pismem do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (lista członków założycieli stanowi załącznik do statutu).

II. Cele i zadania Rady

 1. Opracowywanie i opiniowanie projektów nowych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych dotyczących szkolenia i certyfikowania polskich psychoterapeutów.
 2. Reprezentacja wspólnych interesów środowiska psychoterapeutów w kontaktach z administracją.
 3. Wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i certyfikowaniem psychoterapeutów oraz sposobem uprawiania psychoterapii.
 4. Rozwijanie i promowanie zasad etycznych i standardów dotyczących psychoterapii.
 5. Inicjowanie i wspieranie działań służących dobru i bezpieczeństwu klientów/pacjentów korzystających z usług psychoterapeutów oraz rozwojowi i doskonaleniu psychoterapii w Polsce.
 6. Informowanie zainteresowanych środowisk o prowadzonych pracach dotyczących zawodu psychoterapeuty.

III. Formy pracy Rady

 1. Spotkania plenarne poświęcone dyskusjom nad wybranymi tematami.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawie wspólnego stanowiska i wspólnych projektów.
 3. Przygotowywanie ekspertyz i opracowań przez członków Rady i zaproszonych ekspertów.
 4. Kontakty przedstawicieli Rady z administracją i mediami.
 5. Spotkania i seminaria robocze.

IV. Uczestnictwo w Radzie

 1. Członkami Rady są przedstawiciele stowarzyszeń lub ich sekcji oraz ośrodków akademickich prowadzących szkolenie i/lub certyfikowanie psychoterapeutów, które spełniają poniższe warunki:
  a. Posiadają osobowość prawną,
  b. Prowadzą działalność co najmniej od 3 lat,
  c. Prowadzą systematyczne i całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutów obejmujące od 1 października 2007 roku co najmniej 1200 godzin szkolenia w ciągu co najmniej 4 lat i/lub akredytują programy kształcenia psychoterapeutów oraz wydają dokument potwierdzający kwalifikacje psychoterapeuty.
  d. Program szkoleń określonych w punkcie IV. 1.c spełnia wymogi dotyczące ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii określone w załączniku nr 2 do niniejszego statutu.
 2. Występowanie w czasie spotkań Rady w roli przedstawiciela stowarzyszenia lub ośrodka akademickiego wymaga formalnego potwierdzenia ze strony reprezentowanego podmiotu.
 3. Prawo do głosowania w czasie spotkań Rady posiada tylko jeden przedstawiciel uprawnionego podmiotu.
 4. Uczestnictwo w Radzie wymaga pisemnej akceptacji zasad określonych w niniejszym statucie.
 5. W przypadku poważnego naruszenia zasad określonych w niniejszym statucie istnieje możliwość podjęcia przez Radę decyzji o wykluczeniu z prac Rady – decyzja taka musi być jednomyślna.
 6. Decyzje o przyjmowaniu nowych członków Rady podejmowane są w formie głosowania, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 7. W spotkaniach Rady mogą uczestniczyć goście zapraszani przez Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.

V. Zasady organizacyjne

 1. Przy ustalaniu wspólnego stanowiska Rada poszukuje konsensusu i akceptacji ustaleń przez wszystkie uprawnione osoby uczestniczące w spotkaniu.
 2. W sprawach, w których wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczy priorytetów lub zobowiązań podjętych przez Radę, w których nie udaje się osiągnąć konsensusu, stanowisko Rady zostaje wypracowane poprzez głosowanie.
 3. Występowanie w imieniu Rady wymaga uzgodnienia stanowiska w trakcie spotkań plenarnych lub uzgodnionych w formie uzgodnień korespondencyjnych przeprowadzonych przez Sekretarza Rady.
 4. Posiedzenia Rady i głosowania prowadzi Przewodniczący, wybierany na okres 12 miesięcy.
 5. Program posiedzeń Rady opracowuje Sekretarz Rady, wybierany na okres 12 miesięcy.
 6. Spotkania plenarne Rady są protokołowane przez Sekretarza lub inną wybraną osobę.
 7. W połowie kadencji Przewodniczącego wybierany jest Przewodniczący elekt na następną kadencję.
 8. Przewodniczący, Przewodniczący elekt i Sekretarz tworzą Prezydium Rady, które spełnia jedynie funkcje usługowe wobec bieżących prac Rady.
 9. Członkowie Prezydium Rady nie posiadają kompetencji władczych, z wyjątkiem tych, które zostaną im przyznane dla celów realizacji określonych zadań powierzanych przez Radę poprzez konsensus lub głosowanie.
 10. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stanowiska Rady w kontaktach zewnętrznych są członkowie Prezydium Rady.
 11. Rada może powoływać zespoły do spraw szczegółowych.

VI. Zmiany statutu

 1. Rada może zmienić zapisy niniejszego statutu w trakcie plenarnego zebrania, poprzez głosowanie z udziałem co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Decyzje w sprawie zmiany statutu wymagają poparcia 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Lista członków założycieli Polskiej Rady Psychoterapii, którzy w dniu 18.09.2006 r. podpisali się pod wspólnym pismem do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych:

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” – Jerzy Pawlik
 2. Instytut Integralnej Terapii Gestalt – Bożena Boruta-Gojny
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Jerzy Mellibruda
 4. Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy – Agnieszka Kurek
 5. Polska Federacja Psychoterapii – Maria Wilamowska
 6. Polski Instytut NLP – Benedykt Peczko
 7. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne – Wojciech Hańbowski
 8. Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces – Michał Duda
 9. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt – Ewa Canert-Łąka
 10. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Krótkoterminowej – Milena Karlińska
 11. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej – Maciej Musiał
 12. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Agnieszka Pisula
 13. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Kazimierz Bierzyński
 14. Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Barbara Józefik
 15. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Krzysztof Jedliński
 16. Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Magdalena Gulcz
 17. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Anna Ostaszewska
 18. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – Ewa Stankowska

ZAŁĄCZNIK nr 2

Ramowy program nauczania w zakresie psychoterapii - pobierz plik:   

Kontakt

contact us
informacje kontaktowe w zakładce KONTAKT

 

Konferencje i wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

BYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC - XXVI Seminarium NLS

PBYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC XXVI Seminarium NLS 27 II 2016 Poznań, os. Kosmonautów 110   Strona www: XXVI SEMINARIUM NLS   Prowadzenie:...

II Sympozjum im. Hanny Segal

II Sympozjum im. Hanny Segal  „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU–NOWE SPOJRZENIE”  2 kwietnia 2016 r., Warszawa  Szanowni Państwo, Instytut Studiów Psychoanalitycznych...

Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i praktyka

Zapraszamy Państwa na naszą II Międzynarodową Konferencję Naukowo€“ Szkoleniową:  „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i...